เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

การจัดตั้งสมาคมนั้นเพื่อรวบรวมศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว และสร้างระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบระเบียบ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) แต่ละรุ่น ให้มีความ แน่นแฟ้นและมั่นคงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมอันนำมาซึ่งประโยชน์ ทุกด้านแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)